Skogsskötsel

#Skogsskötsel

I begreppet skogsskötsel innefattas alla skogliga åtgärder som utförs i ett skogsbestånd: mark­beredning, föryngring (genom plantering eller naturlig föryngring), röjning, eventuell stamkvistning och gallring.

Syftet med en aktiv skogsskötsel är att påverka skogens utveckling så att skogsägaren når sina mål med skogen. I skogen finns alltid en konkurrens om ljus och kväve, och det påverkar i hög grad hur varje träd växer. Stormar och risker för olika skogsskador – som viltbete eller insekts- och svampangrepp – är andra viktiga faktorer att ta hänsyn till i skötseln. Eftersom målen för en skogsägare kan variera mycket gör också skogsskötseln det.

Om skogsägarens mål är att få så hög ekonomisk avkastning som möjligt så leder det till en viss typ av skogsskötsel som kan skilja sig markant från den skötsel som utförs i en skog där rekreations­värden eller biologisk mångfald är det viktigaste. Om målen handlar om högkvalitativt virke så blir skogsskötseln en annan än om största möjliga volymproduktion är det viktigaste, osv.

Det finns en mängd olika metoder inom skogsskötselområdet, där hyggesfria metoder har börjat diskuteras allt mer på senare år. I ett hyggesfritt bestånd, där det inte sker någon slutavverkning, blir skogsskötseln en konstant process för att forma skogen. I trakthyggesbruket, som är den dominerande metoden i Sverige i dag, avslutas en cykel av skogsskötsel i och med slutavverkningen, och en ny cykel startar när marken bereds för den nya trädgenerationen.

Ibland används begreppet skogsvård överlappande med skogsskötsel, här har vi valt att enbart använda begreppet skogsskötsel.

Artiklar & reportage

 1. Internationella forskare fick se svenskt skogsbruk i praktiken

  En varm dag i slutet av juni samlade 300 skogs­forskare från hela världen för en exkursion på Skogssällskapets fastighet Bredvik utanför Norrtälje. Temat för exkursionen var ”state of the art forestry”, och handlade alltså om att visa upp ett modernt

 2. Panelsamtal om framtidens skogsföryngring

  Plantorna och fröna som landar i jorden idag kommer att vara uppvuxen skog först om 60-100 år. Hur ska vi då kunna veta vad, när och hur vi ska föryngra – när dessutom ett förändrat klimat och nya samhällskrav kan ge totalt annorlunda förutsättningar för

 3. Föryngringskollen – kraftsamling för att få fler plantor att överleva

  Oförutsägbart klimat, snytbaggar och betande djur. Hoten mot unga, planterade plantor är många. I jätteprojektet Föryngringskollen undersöks de bakomliggande skälen till att plantorna dör, för att snabbt kunna sätta in åtgärder som kan förbättra

 4. Samhällets krav formar föryngrings­forskningen

  Föryngringen lägger grunden för framtidens skogar och är ett viktigt forskningsområde. Under stora delar av 1900-talet låg fokus i forskningen på återplantering av tall och gran – men nu har forskningen tagit en ny riktning.

 5. Tre forskare om förändrad föryngring

  Vi bad tre starka forskarprofiler svara på vad de tror om framtidens föryngring.

 6. Nytt forskningsprojekt vill öka kunskapen om blandskogen

  Att sköta och bevara blandskogsmiljöer är ett sätt att skapa variation i skogslandskapet. En ökad mångfald av trädslag kan också vara ett sätt att sprida risker för skador samtidigt som det bidrar till ökade naturvärden.

 7. Så ger du föryngringen en bra start

  Markberedningen är nyckeln till en lyckad föryngring – oavsett om du väljer plantering eller självsådd med fröträd. Och därför gäller det att tänka till redan innan skogen avverkas. Lennart Nilsson, skogsförvaltare på Skogssällskapet i Falun, delar med

 8. Stor satsning på mångfald och vilt på Kurön

  För ett år sedan såldes Kurön i Mälaren efter att ha varit i Frälsningsarméns ägor sedan 1912. Den nya ägaren har valt Skogssällskapet som förvaltare med målet att satsa på mångfald i skogen.

 9. Ny studie undersöker hur markberedning påverkar skogens kolförråd

  Skogen binder koldioxid och spelar därför en viktig roll för klimatet. Men hur påverkas kolförrådet i mark och biomassa när vi markbereder och gödslar? Ett nytt forskningsprojekt, som finansieras av Skogssällskapet, undersöker effekterna på kolförrådet

 10. Webbinarium om hyggesfritt

  3 oktober 2023 anordnade Skogssällskapet ett digitalt frukostseminarium om hyggesfritt. Här kan du se det inspelade webbinariet.