Vi har gjort Sveriges skogar och skogsägare rikare sedan 1912. Våra erfarna rådgivare hjälper dig – oavsett om du vill maximera intäkter, jakt eller naturvärden.

Alla projekt

Projekt

 • Pågående

  Skogen i skolans regionala verksamhet

  SiS är samverkansprojekt uppbyggd kring tio regioner med en styrgrupp i varje region med företrädare för främst skogsbranschen, skogsstyrelsen och utbildning/skola.

  Forskare
  Ämne
  Kommunikation & kunskapsspridning
  Startår
  2011
 • Avslutat

  Att sluta räkna kroppar – nya tankar för en jämställd skogssektor

  När det bedrivs arbete med jämställdhet utan att det leder till önskade resultat blir det viktigt att granska de premisser utifrån vilka arbetet bedrivs. Projektet undersöker därför vilka föreställningar om vad jämställdhet är som förekommer inom skogssektorn.

  Forskare
  Stina Powell
  Ämne
  Kommunikation & kunskapsspridning
  Startår
  2018
 • Avslutat

  Miljöpåverkan av markbered­ning – vad vet vi idag och vad saknas?

  I projektet analyseras hur mekanisk markberedning påverkar miljön – dvs. mark, vatten, emission av växthusgaser samt botten- och fältskiktsvegetation. Målet är att nyttan av mekanisk markberedning, i form av bättre plantetablering och föryngringsresultat, ska kunna vägas mot möjliga oönskade effekter på miljön.

  Forskare
  Eva Ring
  Ämne
  Mark & vatten
  Startår
  2019
 • Avslutat

  Decadal effects of cost-neutral ecological restoration on biodiversity: a large-scale long-term experiment revisited

  I projektet undersöks långsiktiga effekter av två typer av kostnadsneutral ekologisk restaurering: luckhuggning, inkluderade skapande av död ved samt naturvårdsbränning på vedlevande organismer, insekter och vedsvampar.

  Forskare
  Joakim Hjältén
  Ämne
  Natur- och kulturvård
  Startår
  2019
 • Avslutat

  Vägen in i skogen

  I studien görs en kunskaps­sammanställning över skogsbilvägarnas betydelse för socioekologi och samhälls­utveckling. Resultaten kommer att kunna användas som underlag i anläggande av nya skogsbilvägar, för att minska negativa effekter och förstärka nyttan och värdet. 

  Forskare
  Johan Sonesson
  Ämne
  Planering
  Startår
  2019
 • Avslutat

  Bok om ekens biologiska mångfald

  I projektet produceras en rikt illustrerad bok om eken i serien över biodiversitetsrika trädslag. Boken är planerad till hösten 2022.

  Forskare
  Håkan Tunón
  Ämne
  Kommunikation & kunskapsspridning
  Startår
  2020
 • Avslutat

  Har de senaste decenniernas naturvårdshänsyn i skogsbruket gynnat fåglar?

  Syftet är att skapa konkret förståelse för vilka förändringar av skogen som har en faktisk och mätbar positiv effekt på två utbredda, men inte särskilt talrika, fågelarter: mindre hackspett och entita. I synnerhet handlar det om att utvärdera de förändringar av skogsbruket som skett efter 1993. Kunskapen som tas fram ska vara möjlig att omsätta i praktiska rekommendationer till skogsbruket.

  Forskare
  Ola Olsson, Carsten Kost
  Ämne
  Natur- och kulturvård
  Startår
  2018
 • Avslutat

  Födotillgång för vitryggig hackspett – vilka restaureringar ger bäst resultat?

  Ett viktigt mål i Sveriges skogsbruk är att bevara den mångfald som vi har och därför görs många naturvårdsåtgärder. Det är viktigt att veta om de resurser som läggs på åtgärderna verkligen gynnar mångfalden på bästa sätt. Det övergripande målet i det här projektet är att ge råd för hur och var man bör genomföra naturvårdshuggningar som ska gynna vitryggen och andra arter som lever i samma miljöer.

  Forskare
  Mats Jonsell
  Ämne
  Natur- och kulturvård
  Startår
  2017
 • Avslutat

  Etablering av blandskog med ek, tall och björk

  Flera vetenskapliga studier visar på bland­skogens potential att bidra positivt till en rad av olika eko­system­tjänster såväl som biologisk mångfald jämfört med mono­kulturer. Blandskog förväntas även bidra till minskad risk­exponering, speciellt kopplad till klimat­förändringar.

  Forskare
  Johan Sonesson
  Ämne
  Skogsskötsel
  Startår
  2018
 • Avslutat

  Digitaliserad naturvårds­uppföljning

  I projektet vill forskarna arbeta fram en metod för digital hänsynsuppföljning, som skulle möjliggöra att uppföljningar och dokumentation av åtgärder sker på alla avverkningar, och dessutom snabbt, så att de som utför arbetet får återkoppling just när arbetet är avslutat. Målet är att förbättra möjligheterna att göra bra hänsynsåtgärder och dessutom spara tid och kostnader.

  Forskare
  Johan Möller
  Ämne
  Natur- och kulturvård
  Startår
  2020
 • Avslutat

  Demonstrationsslinga med fokus på hållbart skogsbruk

  Syftet med projektet är att öka kunskapen om miljöhänsyn, skogs­produktion och social hänsyn hos skogsägare, personer som arbetar i skogsbranschen och intresserad allmänhet. Projektet bidrar till att utveckla hållbarhets­arbetet genom att öka kunskapsnivån om hur olika skogliga mål kan uppfyllas, visa på variation och flexibilitet i olika skötselformer och vad konsekvenserna av dem är. 

  Forskare
  Helena Gålnander, Line …
  Ämne
  Kommunikation & kunskapsspridning
  Startår
  2018
 • Avslutat

  Granboken – om den biologiska mångfalden knuten till granen

  Syftet med trädboksserien är att skapa en bredare medvetenhet rörande vikten av att i landskapet ha olika trädslag och i olika åldrar för att främja den biologiska mångfalden, samt att visa på de fascinerande rikedom som bor på och är beroende av våra olika trädslag.

  Forskare
  Håkan Tunón, Bengt …
  Ämne
  Kommunikation & kunskapsspridning
  Startår
  2018
 • Avslutat

  Hur påverkas bottenfaunan långsiktigt i små bäckar i produktionsskog av andelen lövträd i kantzonen – stöd för att skapa funktionella kantzoner

  Syftet är att bidra med underlag för att skapa funktionella kantzoner utmed små vattendrag och därigenom utveckla skogsbrukets hänsyn till vatten. Den övergripande frågan är hur trädslagsfördelningen utmed skogsbäckar påverkar bottenfaunans sammansättning.

  Forskare
  Eva Ring
  Ämne
  Mark & vatten
  Startår
  2018
 • Avslutat

  Möten med jättar – de stora träden berättar

  Trädens historia är vår historia. Vi söker oss gärna till de gamla individerna som har sett flera av våra generationer dra förbi medan de fortsatt sin långsamma tillvaro.

  Forskare
  Gert Olsson
  Ämne
  Kommunikation & kunskapsspridning
  Startår
  2018
 • Avslutat

  Ajourhållning av skogliga laser­skattningar med skördardata

  Syftet med projektet är att förbättra dataförsörjningen till skogsbruket genom att utnyttja de nya möjligheter med skördardata som insamlas kontinuerligt. Tillsammans med äldre fjärranalysskattningar kan aktuella skogliga data produceras. Det möjliggör en ajourhållning av skogliga register till en låg kostnad för skogsbruket.

  Forskare
  Erik Willén
  Ämne
  Planering
  Startår
  2018