Integritetspolicy

Denna integritetspolicy reviderades 2023-06-15.

Skogssällskapet AB (nedan definierad som ”Skogssällskapet”, ”oss” och ”vi”) åtar oss att skydda och respektera din integritet vid utförandet av våra tjänster, vid kontakt med dig och vid all behandling av dina personuppgifter som vi utför. Skogssällskapet är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter enligt vid var tid gällande lagstiftning.

Kontaktinformation till oss hittar du nedan under Kontaktuppgifter.

Skogssällskapet behandlar de personuppgifter som krävs för fullgörandet av vårt åtagande mot dig. Skogssällskapet kan även behöva behandla dina personuppgifter på grund av krav i lag eller förordning. Personuppgifter innebär all information som kan hänföras till en identifierbar fysisk person. Närmare information om vår behandling framgår nedan.

Informationssäkerhet

Vi tycker att det är väldigt viktigt att dina personuppgifter är skyddade. Vi vidtar därför alla lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som krävs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring eller förstörelse. För att skydda dina personuppgifter ser vi till att de fysiska servrarna är skyddade, att våra system skyddas på elektronisk väg genom brandväggar, att vår elektroniska utrustning är skyddad mot intrång samt att den personal hos oss som har åtkomst till dina person­uppgifter har kunskap om personuppgiftshantering och frågor om sekretess. Det innebär dock alltid en risk att lämna ut personuppgifter på digitala kanaler då det inte helt går att skydda tekniksystem från intrång.

Personuppgifter som hämtas om dig eller som du lämnar till oss

Vi kan komma att samla in följande uppgifter om dig bland annat när vi tillhandahåller våra olika tjänster till dig, när du kommunicerar med oss eller för att följa lag:

 • Namn
 • E-postadress
 • Postadress
 • Telefonnummer
 • Personnummer och Passnummer
 • Kredituppgifter
 • IP-adress
 • Bankuppgifter
 • Fastighetsuppgifter
 • Ekonomisk information avseende skoglig verksamhet och våra tjänster

Ekonomitjänster

För ekonomitjänster – såsom deklaration, kan även följande uppgifter komma att samlas in:

 • Inkomstuppgifter
 • Medlemskap i registrerat trossamfund
 • Resejournal/uppgifter om resor

Fastighetstjänster

För fastighetstjänster, t.ex. för upplåtelseavtalshantering, kan även följande uppgifter komma att samlas in:

 • Personuppgifter för nyttjanderättshavare
 • Kreditupplysningar för nyttjanderättshavare
 • Personuppgifter kopplade till rättighetsinnehavare, servitut etc.

Rekrytering

För rekrytering och för dig som är arbetssökande, kan även följande uppgifter komma att samlas in:

 • Personliga brev och curriculum vitae (CV)
 • Testresultat och analyser kopplade till rekrytering
 • Diplom och andra kompetensintyg
 • Referenser

Anslag

Om du skapar ett konto, ansöker om anslag eller nämns i en ansökan om anslag kan även följande uppgifter samlas in:

 • Information i ansökan som till exempel kön, projektplan, budget, utbildning, akademisk titel, CV, m.m. beroende på vilken information som lämnas
 • Information om medsökande, prefekt eller andra inblandade personer

Ändamålen med behandlingen

Vi kan komma att behandla dina personuppgifter för följande ändamål:

 • För att kunna kommunicera med dig och för att du ska kunna kommunicera med oss
 • För att fullgöra och ingå avtal med dig
 • För att upprätta och underhålla din beställning av våra tjänster
 • För att utföra och förbättra vårt utförande av tjänsterna
 • För att granska och analysera användandet av våra tjänster
 • För att vi ska kunna föra statistik över användningen av våra tjänster och besök på våra digitala kanaler
 • För att administrera din betalning av tjänsterna
 • För att administrera dina ärenden hos oss
 • För att skydda våra rättigheter och vår verksamhet
 • För att leva upp till krav enligt lag, förordning eller myndighetsföreskrift
 • För att kunna ta emot, utreda och ge återkoppling på visselblåsarrapporter
 • För att kunna utreda missbruk av tjänsterna
 • För att kunna genomföra marknadsundersökningar
 • För att kunna skicka information och erbjudanden till dig

Mobilapplikation ”Min Skog – Skogssällskapet”

Datahantering

Användardata behövs för inloggning i appen och för att appen ska veta vilken typ av användare det handlar om (användarens roll). För att du inte ska behöva logga in på nytt varje gång du använder appen sparas dina användardata på en krypterad och skyddad del på din mobila enhet.

I appen kan du göra egna inställningar och du kan välja att spara dessa. Detta för att underlätta och förbättra användarupplevelsen. Ett exempel kan vara vilka kartlager som ska visas i kartan när appen startas.

I appen kan du rita in ytor, linjer och punkter på kartan, antingen för hand eller med hjälp av platsinformation från din mobila enhet. Din platsinformation kan komma att hämtas via din IP-adress, WiFi, Bluetooth, mobilnät eller GPS som är tillgängliga via din mobila enhet. Platsinformation från den mobila enheten kan alltså användas för att få en punkt i kartan där du befinner dig eller användas för att logga din position och därmed ”rita” i kartan. Platsinformation lagras enbart då du själv valt att använda enhetens platsinformation för att rita eller logga i kartan. Om du aktiverat loggning och ”rita” med hjälp av enhetens platsinformation, det vill säga använder funktionen ”Loggning med GPS (Linje)” eller ”Loggning med GPS (Yta)”, sker loggning även då appen körs i bakgrunden. Med bakgrund menas då appen inte används eller är synlig på enhetens display. Platsinformation hämtas och loggas tills du själv stänger av funktionen. Vid aktivering av GPS i kartan, hämtar appen enhetens platsinformation i syfte att kunna visa enhetens position i kartan. Alla funktioner i appen, som använder enhetens platsinformation, är på- och avslagbara. Data ritat med hjälp av platsinformation går inte att särskilja från data som är ritat för hand.

All data som du tillhandahåller kan komma att lagras lokalt i appen samt på vår server. Med tillhandahållen data avses text, bilder, filer, enhetens platsinformation eller all annan information, som du matat in i appen eller låtit den hämta. Datat kan komma att sparas i appen och på servern så länge det behövs för att tjänsten ska fungera eller tills du själv väljer att radera informationen. Vid all datahantering används rimliga säkerhetsåtgärder och standarder i syfte att förhindra obehörig åtkomst och ge en god datasäkerhet. All internetkommunikation mot server sker med krypterad överföring. Ingen datahantering är dessvärre helt säker.

Tillgång till enhetens funktioner och sensorer

Appen använder i vissa fall enhetens inbyggda funktioner och sensorer för att tillhandahålla innehåll och tjänster till dig. Detta kräver dock att du först beviljar appen särskild behörighet till funktionerna och sensorerna. Ett exempel är din platsinformation som kan komma att hämtas via din IP-adress, WiFi, Bluetooth, mobilnät eller GPS som är tillgängliga via din mobila enhet.

Anonym användardata för felsökning

Vid problem med appen skickas anonym användardata (appens version, typ av enhet och version på enhetens OS) och fellogg (vad som gick fel, var i appens kod det hände och varför) till en tredjepartsserver, som är speciellt avsedd för analys och felsökning för appar. Insamlad data är alltså helt anonymt och inte kopplat till dig som enskild individ. Vi gör detta för att underlätta felsökning och på sikt förbättra appens kvalitet och funktionalitet.

Rättslig grund

I detta avsnitt har vi sammanfattat vilka rättsliga grunder vi stödjer vår behandling av dina personuppgifter på. Vi stödjer oss på olika grunder beroende på vilket ändamål vi har för att behandla dina personuppgifter.

 1. Rättsliga grunden ”Avtal” använder vi i vår behandling av dina personuppgifter när detta är nödvändigt för att fullgöra ett avtal vi ingått med dig eller inför ett avtalsingående med dig gällande;
  • beställning av våra tjänster
  • administrering av din beställning eller övriga ärenden, betalningar av tjänster vi tillhandahåller dig samt eventuella utbetalningar,
  • kund- och personaladministrativa system för bland annat fakturering respektive löneberäkning,
  • anställning och annan typ av rekrytering
 2. Rättsliga grunden ”Intresseavvägning” använder vi vid situationer när vi bedömt att vi har ett berättigat intresse av att behandla dina personuppgifter. Våra berättigade intressen är;
  • att utföra och förbättra vårt utförande av tjänsterna
  • att granska och analysera användandet av våra tjänster
  • att vi ska kunna föra statistik över användningen av våra tjänster och besök på våra digitala kanaler
  • att skydda våra rättigheter och vår verksamhet
  • att kunna utreda missbruk av tjänsterna
  • att kunna genomföra marknadsundersökningar
  • att kunna skicka information och erbjudanden till dig
 3. Rättsliga grunden ”Rättsliga förpliktelser” använder vi i vår behandling av dina personuppgifter när detta är nödvändigt för att leva upp till krav enligt lag, förordning eller myndighetsföreskrift som är tillämplig på vår verksamhet eller på de tjänster vi tillhandahåller i vår verksamhet.
 4. Rättsliga grunden ”Samtycke” använder vi i vår behandling av dina personuppgifter när detta är nödvändigt för att utföra ändamål av följande slag;
  • För att kunna skicka information och erbjudanden till dig

Utlämning av uppgifter

Vi kan komma att lämna ut dina personuppgifter till tjänsteleverantörer, såsom betalningsförmedlare, anlitade entreprenörer, samarbetspartners och datalagrings­tjänsteleverantörer för att vi ska kunna tillhandahålla tjänster till dig. Vi kan också komma att lämna ut dina personuppgifter till myndigheter, såsom Skatteverket eller Polisen, domstol eller andra brottsbekämpande myndigheter, om vi är skyldiga att göra detta enligt lag eller för att skydda våra rättigheter eller tredje parts rättigheter.

Vi kan även komma att lämna ut dina personuppgifter till svenska eller utländska koncernbolag, distributörer, ombud eller samarbetspartners och andra närstående parter, eller en efterföljande ägare, delägare och dessas rådgivare i samband med en företagsfusion, konsolidering, omstrukturering eller försäljning av väsentligen alla aktier och/eller tillgångar eller annan omorganisation.

Överföringar till tredje land

Om Skogssällskapets behandling av dina personuppgifter innebär att personuppgifter överförs till länder utanför EU/EES vidtas åtgärder för att säkerställa en hög säkerhetsnivå och laglig hantering.

Cookies

För information om hur vi använder cookies se vår Information om cookies på Skogssällskapets webbplats.

Ändringar i integritetspolicyn

Skulle vi behöva ändra i behandlingen av dina personuppgifter så kommer vi att informera om innehållet i de nya villkoren. För dig som är kund kommer vi att avisera det vid din inloggning på Mina Sidor. För övriga grupper kommer vi att avisera det i våra digitala kanaler.

Lagringstid och radering av uppgifter

Dina personuppgifter kommer inte att bevaras under längre tid än för vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen och vi kommer i övrigt att radera personuppgifter på sätt som följer av tillämplig lagstiftning.

 • Vid anmälan till evenemang som Skogssällskapet arrangerar gallras personuppgifterna efter evenemangets genomförande, såvida inte samtycke att spara uppgifterna har lämnats.
 • För anmälda till nyhetsbrev eller annan information sparas uppgifterna så länge ingen avanmälan mottas. Vid avanmälan raderas personuppgifterna snarast, dock senast innan nästa nyhetsbrev skickas ut, eller en månad från mottagen avanmälan.
 • Om du avslutar din användning av våra tjänster eller på annat sätt avslutar ditt kundförhållande med oss kommer dina personuppgifter att lagras till dess att de är inaktuella, såvida inte särskilda lagkrav gäller, som exempelvis bokföringslagen. Om det kan misstänkas att det kan ha förekommit bedrägeri eller annan otillbörlig användning av tjänsten förbehåller vi oss rätten att lagra dessa uppgifter under en längre period till dess att misstankarna utretts.
 • Vid ansökan om anslag från Stiftelsen Skogssällskapet, eller andra stiftelser som Stiftelsen Skogssällskapet administrerar, sparas personuppgifter olika länge beroende på om anslag ges eller ej. Uppgifter kring ditt konto kommer att behandlas så länge du har ett konto. Om ditt konto är inaktivt kommer du att få två påminnelser innan vi automatiskt raderar ditt konto. För de ansökningar som inte erhåller anslag raderas personuppgifterna i ansökan senast 5 år efter årets ansökningsprocess är avslutad. För de ansökningar som erhåller anslag kommer personuppgifterna i ansökan raderas senast 5 år från det att projektet har slutförts.

Dina rättigheter

Du har följande rättigheter;

 • Rätt till radering (rätten att bli bortglömd)
 • Rätt till rättelse
 • Rätt att ta del av dina uppgifter
 • Rätt till information
 • Rätt till begränsning
 • Rätt att invända
 • Rättigheter när beslut fattas automatiskt
 • Rätt att flytta dina uppgifter

Vill du veta mer vad rättigheterna innebär eller vill använda dina rättigheter kan du kontakta oss (se rubriken Kontaktuppgifter nedan).

Du har också rätt att tacka nej till direktmarknadsföring från oss genom att avregistrera dig här.

Rätt att inge klagomål till en tillsynsmyndighet

Du har rätt att framföra klagomål hos Integritetsskyddsmyndigheten (IMY), som är den myndighet i Sverige som utövar tillsyn över hur vi som företag följer GDPR-lagstiftningen. IMY:s webbsida hittar du här: https://www.imy.se/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontaktuppgifter

Om du har några frågor om vår integritetspolicy eller har någon annan fråga angående vår behandling av dina personuppgifter får du gärna kontakta oss.

Skogssällskapet AB

Org. Nr. 556333 - 7855

Besöksadress: Kilsgatan 4, 411 04 Göteborg

Postadress: Box 11374, 404 28 Göteborg

Telefon: 0771 22 00 44

Epost: personuppgiftsansvarig@skogssallskapet.se