Virkespolicy

Antagen i oktober 2018, reviderad i februari 2020.

För att Skogssällskapet ska kunna genomföra virkesaffärer med skogsägare eller virkesförmedlande företag gäller att virket inte får härstamma från:

  • avverkning som har skett i strid med civila eller traditionella rättigheter,
  • av Skogsstyrelsen definierade nyckelbiotoper, om inte ingreppet har skett i syfte att bevara och utveckla befintliga naturvärden,
  • områden där myndighet handlägger ärende om formell inlösen,
  • genmodifierade träd,
  • illegal avverkning,
  • avverkning som innebär omföring av skog till annan markanvändning, annat än i den omfattning och under de förutsättningar som medges enligt FSC Controlled Wood.

Naturvärdesbedömning ska göras enligt våra rutiner för avverkning och virkesköp.