Nytt forskningsprojekt vill öka kunskapen om blandskogen

Emma Holmström, SLU. Foto: Antonina Rakowska

Emma Holmström är universitetslektor vid Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap. Foto: Antonina Rakowska

Att sköta och bevara blandskogsmiljöer är ett sätt att skapa variation i skogslandskapet. En ökad mångfald av trädslag kan också vara ett sätt att sprida risker för skador samtidigt som det bidrar till ökade naturvärden.

I ett forskningsprojekt finansierat av Skogssällskapet undersöker Emma Holmström, forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, hur blandskog
med tall och björk kan uppfylla kombinerade mål av virkesproduktion, riskspridning och ökad biologisk mångfald.

En skog klassas officiellt som en blandskog när det dominerande trädslaget utgör mindre än 65 procent av beståndet. Med den definitionen utgörs cirka 28 procent av den svenska produktiva skogsmarksarealen av olika typer av blandbestånd.

Emma Holmström har under de senaste åren lagt ut flera försök med blandskog i södra Sverige, på platser med en sammansättning av planterad gran eller tall och naturligt föryngrad björk.

– I försöken tittar vi bland annat på hur självföryngrad björk kan göra nytta, utan att konkurrera med de planterade barrträden. Att få in mer lövträd i en barrskog kan på lång sikt öka naturvärden och biodiversitet, säger hon och fortsätter:

– Tidigare har rekommendationen varit att röja bort björk, då den riskerar
att konkurrera ut tall. Vad vi vill undersöka med de här försöken är om man kan röja fram blandskog av tall och björk i tallföryngringar som inte lyckats helt, till exempel beroende på betesskador. Vi testar olika röjnings­strategier med och utan björk och med olika tätheter för att se var vi kan få en balans mellan konkurrens, tillräckligt många stammar för att klara en del skador i beståndet och samtidigt skapa god tillväxt på framför allt tall.

Att få in mer lövträd i en barrskog kan på lång sikt öka naturvärden och biodiversitet, säger Emma Holmström, forskare vid SLU. Foto: Ola Dosumu

Att få in mer lövträd i en barrskog kan på lång sikt öka naturvärden och biodiversitet, säger Emma Holmström, forskare vid SLU. Foto: Ola Dosumu

Emma Holmström berättar att det under de senaste 30-40 åren gjorts några enstaka försök med blandskog, men att mer forskning inom området behövs.

– Den här typen av försök tar tid men förhoppningen är att bidra till att täppa till en kunskapslucka om blandskogen och visa att den i stor skala och på lång sikt bland annat ger ökad biologisk mångfald i landskapet.

Hur kan skogsägare ha nytta av din forskning?

– De senaste tio åren har man börjat prata mer och mer om blandskog som ett mål. Som enskild skogsägare kan man även tänka blandskog som en metod och fundera över när blandskog skulle kunna göra det enklare att få det bestånd man vill ha. Det går att titta på våra försök för att få inspiration och tips kring hur man kan röja och gallra beroende på vilken skog man vill ha och vilka mål man har med den.

Text: Sara Steinholtz-Sparby

Vi bidrar till utveckling

Skogssällskapet är en av Sveriges största privata finansiärer av forskning och kunskapsutveckling om skog och naturvård.

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.