Folke Pettersson, Skogforsk: "Ungskogsröjning är det viktigaste"

Röjning pågår. Foto: Magnus Thor AB

Att röja rätt - inte minst vid rätt tidpunkt - är en av de viktigaste åtgärderna för att minska viltbetesskadorna. Foto: Magnus Thor AB

Ungskogsröjning är effektivt för att begränsa viltbetesskador på tall. Tidpunkten och tillvägagångssättet ska anpassas till beståndet och är därför olika i tallplanteringar och naturliga föryngringar. Folke Pettersson, forskare på Skogforsk och rutinerad expert på röjning, delar här med sig av sina bästa råd.

Folke Pettersson. Foto: Erik Viklund/Skogforsk

Folke Pettersson. Foto: Skogforsk

– Ungskogsröjning är den viktigaste åtgärden om man vill begränsa viltbetesskador, och den ger hög framtida avkastning. Det mesta talar för att man bör röja i tallskog enligt gängse rekommendationer – även i områden med stor älgstam. Men man ska ha klart för sig att röjning gör att fodertillgången minskar, säger Folke Pettersson.

Det är viktigt – av både ekologiska och ekonomiska skäl – att utföra röjningen i rätt tid. Tidpunkten blir olika i tallplanteringar och i naturliga föryngringar.

De största älgskadorna finns enligt Folke Pettersson i tallföryngringar med överskärmande löv som hindrar tallens utveckling. Där bör lövröjning utföras senast då björken har vuxit ikapp och blivit starkt konkurrerande med tallen; i regel då tallen är 1–2,5 meter hög. Ofta behöver man upprepa röjningen, men en viss andel björk bör alltid sparas. Sträva efter att spara björken koncentrerat, och utnyttja fuktstråk för detta.

– I naturliga tallföryngringar gör man först en plantröjning med enkelställning vid en meters höjd. Då röjer man också bort förväxande så kallade vargar samt björkuppslag. Slutröjning utförs vid fyra eller senast vid 4,5 meters medelhöjd – men då kan förstås vissa träd vara fem meter eller mer. Då har trädens toppskott nått ”älgsäker” höjd.

– Men om älgtätheten är stor under lång tid blir betestrycket hårt på foderväxterna, och då kan det i värsta fall bli sönderätet oavsett hur man röjer. I områden med liten areal tallungskog, som för närvarande i Götaland, behöver man skapa förutsättningar för att skogsägare ska våga satsa på föryngring av tall. Man bör minska älgstammen, i varje fall på kort sikt, så att man hinner bygga upp större hyggesarealer med tall.

TEXT: Stefan Hällberg

3 plus för röjning

Röjning leder till minskade betesskador eftersom den bland annat ger:

 • Kraftigare skott och större barrmassa som tål betning bättre.
 • Grövre toppskott som kan undgå betning.
 • Högre diametertillväxt som snabbt ger träd som löper mindre risk för stambrott vid betning.

Källa: Kunskap Direkt, Skogforsk.

8 goda råd: Så klarar du tallen

 1. Röj tidigt bort hämmande löv, så att tallplantorna snabbt växer förbi betningshöjd och får grövre skott och mer barr.
 2. Håll bestånden jämna. Luckor ökar risken för betesskador.
 3. Satsa på bra föryngringar. Utnyttja gärna naturlig föryngring där det är lämpligt och markbered även dessa marker – utom de allra torraste.
 4. Spara rönn, asp, sälg, ek (de så kallade RASE-arterna) och skadade tallar. Dessa trädslag är mer attraktiva för älgarna.
 5. Röj inte bort betade stammar; älgen betar gärna på samma stam flera gånger.
 6. Röj bort överskärmande björk i tallbestånden eftersom de konkurrerar med tallarna.
 7. I naturliga föryngringar i områden med starkt betestryck bör du vänta med slutröjningen tills plantorna är fyra till fem meter höga. Denna bör ha föregåtts av en plantröjning.
 8. Röj planterade tallbestånd innan lövet börjar överskärma huvudplantorna.

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.