Finland

Sastamala

Foto: Petri Ryöti

Skogssällskapet gjorde sin första markinvestering i Finland 2018 – nu är innehavet uppe i drygt 2 800 hektar.

Finland är ett väl utvecklat skogsland med många likheter med Sverige. Den finska skogsindustrin är inne i ett expansivt skede, med stora investeringar inom de kommande åren. Det ger förutsättningar för en bra avsättning av virke från egna skogar.

Skogen

I nuläget äger Skogssällskapet ett fyrtiotal fastigheter om drygt 2 800 hektar i mellersta och södra Finland med tyngdpunkt i Södra Österbotten och Birkaland. Fastigheternas storlek varierar från 20 till drygt 300 hektar. Innehavet består till huvuddelen av skogsmark med en relativt jämn volymfördelning av tall och gran samt en mindre andel björk. Merparten av skogsarealen utgörs av skog i gallringsfas.

Naturvärden

Skogssällskapets fastigheter i Finland är dubbelcertifierade enligt PEFC och FSC, vilket i praktiken betyder att minst 5 procent av den produktiva skogsmarken är avsatt från skogsbruk. Vi har tagit initiativ till ett så kallat Metso-område som är en del av ett program för frivillig avsättning i södra Finland.

Skogsdiken är mycket vanliga i det sjö- och torvmarksrika Finland. Påtagliga delar av den flacka skogsmarken avvattnas av historisk anlagda dikessystem. Idag är det inte tillåtet med nydikning av skogsmark i Finland, men befintliga system underhålls regelbundet av markägarna.

Utveckling

Skogssällskapet kommer att investera i fler skogsfastigheter de närmast kommande åren med fortsatt fokus på mellersta Finland. Inriktningen ligger såväl på expansion som koncentration av nuvarande innehav.

Karta över Skogssällskapets fastigheter i Finland

Kontaktperson för Skogssällskapets egna skogar i Finland:

Harald Nylinder

021-182460

harald.nylinder@skogssallskapet.se

Harald Nylinder