Skogsägarna Ulla och Lars: ”Vindkraftverken betyder jättemycket”

Ulla Ericson och Lars Johansson har arrenderat ut ungefär tio hektar av sin mark till fyra vindkraftverk. Foto: Fanny Lundström

Ulla Ericson och Lars Johansson har arrenderat ut ungefär tio hektar av sin mark till fyra vindkraftverk. Foto: Fanny Lundström

Med ett brinnande intresse för skog, teknik och
förnyelsebar energi kan Ulla Ericson och Lars Johansson nu blicka upp på det som knyter ihop alltihop: vindkraft på egen mark. I somras restes de 200 meter höga vindsnurrorna som ska hjälpa till att skapa ekonomisk trygghet på deras gård de kommande 30 åren.

Ulla och Lars driver Långeruds hjortgård som ligger i utkanten av värmländska Kristinehamn. På gården växer kronhjortarna upp på stora ytor med betesmark och skog, och slakt sker i det egna KRAV-certifierade gårdsslakteriet. De har båda ett stort intresse för ekologi och strävar efter att använda naturens resurser på ett så bra sätt som möjligt.

– Sol, vind och vatten är energikällor som finns här på gården, och vi är båda intresserade av teknikutvecklingen som sker kring förnyelsebar energi. Vi har under en längre tid letat efter kostnadseffektiva minivattenkraftverk för mindre fallhöjder. Nu finns äntligen effektiva strömningskraftverk på marknaden, och tanken är att anlägga ett minikraftverk i ån bredvid kvarnen på gården. 2007 började vi diskutera med en granne om hur man skulle kunna använda åsen här i närheten till att exploatera vindkraft. Vi visste att det fanns några andra grannar norrut vid åsen som hade kommit igång med detta, så vi hakade på dem och tog gemensamt fram en lösning för att gå vidare, berättar Ulla.

Ulla Ericson och Lars Johansson. Foto: Fanny Lundström

Foto: Fanny Lundström

Området lämpligt för vindkraftsetablering

Tillsammans med tre andra markägare slöt de avtal med vindkraftprojektören Eolus Vind om att arrendera ut sin mark till vindkraftsändamål. En lång process av ansökningar, tillstånd och ännu fler avtal följde, med många förändringar längs vägen.

– Eolus skötte ansökningsprocessen som gick väldigt smidigt. Normalt sett brukar det bli många överklaganden innan det går igenom, men i vårt fall
var det ingen som överklagade. Ett skäl till detta tror jag är att det finns få sommarstugor i området, dessutom är man van vid industriell verksamhet då det finns ett pappersbruk i närheten. Jag tror också att det underlättade att kommunen var väldigt positiv till vindkraft och hade pekat ut vårt område som särskilt lämpligt för vindkraftsetablering, berättar Lars.

Tiden från idé till förverkligande har, trots detta, tagit över tio år, med många förändringar i projektet längs vägen. När verken började planeras var tanken att den maximala effekten skulle ligga på 2–2,5 megawatt per verk, med en maxhöjd på 150 meter. Något helt annat än vad slutresultatet blev, berättar Lars.

– Man måste verkligen vara uthållig och beredd på att mycket kan hända under resans gång. När vindkraftsparken stod klar i somras var verken både högre och kraftfullare än vad som var tänkt från början. Teknikutvecklingen och förändringar på elmarknaden gjorde att man fick tillstånd att bygga upp till 200 meter vilket ledde till att varje verk fick en maxeffekt på 4,2 megawatt. För oss var det en positiv förändring då det kommer att leda till högre intäkter.

Ersättning baserad på vindkraftens intäkter

Ulla och Lars har arrenderat ut ungefär tio hektar av totalt 270 hektar produktiv skogsmark till fyra vindkraftverk – och om man räknar in ytan som berörts av byggnadsarbetet är det cirka 15 hektar. Verken ingår i en vindkraftspark med totalt 31 verk, varav 22 av dem är placerade på den närliggande åsen. Det sista avtalet skrevs på 2015 och varar i 35 år, med en
löpande ersättning som baseras på en procentsats av vindkraftverkens intäkter.

– Vindkraftverken betyder jättemycket, det är helt klart en viktig inkomstkälla för vår gård. Intäkterna vi får från vindkraften gör att vi lättare kan planera och förbättra vårt skogsbruk och den övriga verksamheten på gården. Vi är båda i 70-årsåldern men har inga planer på att sluta med det här, snarare vill vi utveckla det ännu mer. Planen är att gården, som vi köpte av mina föräldrar, senare ska gå i arv, berättar Ulla och fortsätter:

– Förutom ersättning för arrende har vi också fått flera nya vägar som vindkraftsprojektören bekostat i och med bygget av vindkraftsparken – vägar som vi kommer ha stor nytta av i vårt skogsbruk.

Viktigt med marknadsmässig värdering

Att arrendera ut mark till vindkraft är ofta en lönsam affär, samtidigt bör man vara medveten om att det tar produktiv mark i anspråk som hade kunnat användas till skogsproduktion. I denna fråga har Skogssällskapet bistått med sin expertis.

– Vi har haft väldigt mycket nytta av Skogssällskapets kunskap när det gäller värderingen av marken som berörs, för att få rätt ersättning av vindkraftsprojektören. Det gäller både ersättning för skog som behövde avverkas tidigare än planerat, ytor där det byggs nya vägar och vilka effekter det kan få för framtida skogsbruk. Det har varit en stor trygghet att ha med Skogssällskapet i den fasen och jag tycker de har gjort ett jättefint jobb, säger Ulla.

Vilka råd vill ni ge andra skogsägare som funderar på vindkraft?

– Se det som ett affärsprojekt. Gör ordentlig research på vindkraftsprojektörer och ta referenser för att vara trygg med att den du samarbetar med är en stabil aktör. När du skriver avtal, tänk på att tekniken går snabbt. När vi startade kunde vi aldrig tänka oss att effekten på varje verk skulle bli så pass hög som den blev i slutändan, samtidigt vet man aldrig hur det kommer se ut i framtiden. Kanske blir den teknik som finns i våra verk inaktuell? Ha därför avtal som täcker in frågor om vad som händer när vindkraftverken behöver tas ner eller bytas ut. Man vill ju inte riskera att stå där med en vindkraftskyrkogård. Ta hjälp av personer med god erfarenhet av juridik och avtal – det gör att du blir bättre rustad för framtiden!

Text: Therese Johansson

Arrendera ut mark för vindkraft – 4 tips

  1. Lägg tid på research. Avtalet ska löpa under en lång tid – gör en grundlig research för att säkerställa att vindkraftsprojektören är en stabil partner när det gäller allt från ekonomi till praktiskt underhåll av verken.
  2. Var noga med avtalen. Ta hjälp av juridiskt kunniga personer för att få till avtal som täcker frågor som till exempel framtida nedmontering av vindkraftverken och återställning av marken.
  3. Värdera marken. En relativt stor yta tas i anspråk av både vindkraftverken och nya vägar, särskilt i byggfasen då uppställningsytor för de stora verken behövs. Skog behöver avverkas i förtid – ta hjälp av en värderingsexpert för att få rätt ersättning för markens produktionsvärde som går förlorat.
  4. Tänk långsiktigt. Att arrendera ut sin mark till vindkraft är en lång process, ofta tar det många år från att första avtal skrivs till att vindkraftverken är på plats. Ha tålamod och tänk på att det ofta är en lönsam affär med löpande intäkter under lång tid framöver.

PSSST! Om din mark är certifierad finns det några fler saker som du måste tänka på, detta hjälper din förvaltare på Skogssällskapet gärna till med!

Så hjälpte Skogssällskapet till

Fredrik Jönsson, skogsförvaltare på Skogssällskapet.

Fredrik Jönsson

Kommentar från Fredrik Jönsson, skogsförvaltare på Skogssällskapet

”Vindkraften blir ytterligare ett ben att stå på”

– Jag har arbetat med fälttaxeringen och därefter lämnat vidare materialet till Bengt Furenäs, fastighetskonsult på Skogssällskapet, som utfört värderingen. Under uppförandet har jag varit på plats löpande och bland annat sett till att vindfällen – som uppstått när man öppnat upp nya ytor – tagits omhand. Samarbetet med Lars och Ulla har fungerat väldigt bra, och nu när alla vindkraftverk är igång kan vi konstatera att slutresultatet blev mycket bra. Att satsa på vindkraft är ett sätt att sprida riskerna ekonomiskt, det blir utöver skogsbruket och den övriga verksamheten ytterligare ett ben att stå på.

Bengt Furenäs, fastighetskonsult på Skogssällskapet. Foto: Ulrika Lagerlöf

Bengt Furenäs

Kommentar från Bengt Furenäs, fastighetskonsult på Skogssällskapet

”Vi ser till så att skäliga ersättningar betalas ut”

–Jag har gjort värderingen av den mark som tagits i anspråk av vindkraftverken och de intrång som gjorts utöver detta. Markägarna får nämligen dels en bra ersättning för ytan som själva anläggningen tar upp, inklusive anläggandet av nya vägar som ju också kommer till nytta i skogsbruket, och dels för mer temporära markintrång. Exempel på det är ersättning för skog som avverkats i förtid i syfte att skapa temporära uppställningsytor för vindkraftverkens gigantiska vingar samt breddningar av befintliga skogsbilvägar. Skogssällskapets expertis i dessa frågor gör att markägarna får ut mest möjliga av den mark de upplåter och att skäliga ersättningar betalas ut.”

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.