Nya FSC-standarden ger utökad dialog med rennäringen

Illustration renar: Felicia Yllenius

Illustration: Felicia Yllenius

Den nya standarden för FSC-certifierat skogsbruk
i Sverige innebär ökade krav på samverkan mellan skogsbruket och renskötseln. För rennäringen handlar samverkan ytterst om att kunna säkerställa renens bete under vintern, då mark- och hänglavar är
den viktigaste födan.

Jenny Wik Karlsson. Foto: SSR

Jenny Wik Karlsson

Hösten 2020 började den nya FSC-standarden att gälla med utökat krav på samverkan mellan renskötseln och skogsbruket. Målet har varit att förbättra förutsättningarna för näringarnas samexistens och att stärka den samiska renskötselns inflytande och villkor.

Den för FSC nya samplaneringsprocessen innebär att parterna delar information med varandra och försöker förstå den andra partens behov. Skogsbrukaren presenterar sina planer på åtgärder och samebyn delar information om sitt markutnyttjande, till exempel genom att dela en renbruksplan.

– Det ger en översikt över vad som är på gång inom fem till sju år och skapar bättre utgångspunkt för dialog, berättar Jenny Wik Karlsson, verksamhetschef och förbundsjurist på Samernas Riksförbund och medlem i FSC Sveriges styrelse.

Stegen i samplaneringsprocessen bygger på en princip ur FN:s urfolksdeklaration
(UNDRIP); Free, Prior and Informed Consent (FPIC) som på svenska översätts till på förhand givet, fritt och upplyst samtycke. En viktig förändring som följer med FPIC är att rennäringen kan välja att inte lämna samtycke till en skogsbruksåtgärd.

– Om renskötseln bedömer att en åtgärd skulle omöjliggöra renskötsel har man rätt att inte ge sitt samtycke till avverkning. Det här menar vi är den största förändringen och den innebär att vi blir mer jämställda med skogsbruket.

Om samebyn hävdar att åtgärden – på det sätt den är tänkt att genomföras – omöjliggör renskötsel och skogsbruksföretaget inte är överens med samebyn ska en tvistelösningskommitté kopplas in. Henrik von Stedingk, skogs- och standardansvarig på FSC berättar att det pågår ett arbete där representanter från skogsbruket och renskötseln diskuterar hur man tillsammans ska genomföra samplaneringsprocessen och hur vissa begrepp i standarden skulle kunna tydliggöras.

– De första åren kommer att innebära ett lärande för bägge parter, säger han.

Text: Malin von Essen

Ny standard för FSC

I oktober 2020 började den nya FSC-standarden för skogsbruk i Sverige att gälla. Certifierade skogsägare har från och med införandet tolv månader på sig att ställa om sitt skogsbruk. Här är fem viktiga förändringar:

  1. Utöver de fem procent produktiv skogsmark som ska avsättas för naturvårdsändamål ska ytterligare fem procent skötas med anpassade metoder för att bevara och utveckla naturvärden eller sociala värden. Anpassat brukande kan innebära ytterligare avsättningar för naturvård, förstärkt hänsyn, någon specifik naturvårdsåtgärd, kontinuitetsskogsbruk eller social hänsyn.
  2. Riktlinjerna för samverkan med dem som nyttjar skogen för andra syften än skogsbruk har utvecklats och blivit tydligare. Samverkan ska ge underlag för anpassningar av skogsbruket i områden som är viktiga för friluftsliv, rekreation och annan lokal verksamhet.
  3. Reglerna för att trygga arbetsmiljö och villkor för dem som arbetar i skogen har blivit tydligare och gäller inte bara för fast anställda utan också för säsongsarbetare och inhyrd arbetskraft.
  4. Tydligare krav på hänsyn till hotade arter och lövträd i alla delar av skogsbrukscykeln har införts. Kraven för att motverka stora, kala avverkningsytor har vidareutvecklats.
  5. Reglerna för samverkan med den samiska renskötseln har genomgått en stor förändring där man tittar på en längre tidshorisont utifrån både rennäringens och skogsbrukets planer.

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.