Ökad skogsproduktion viktigt för svensk skogspolitik

Lotta Möller, hållbarhetschef på Skogssällskapet. Foto: Ulrika Lagerlöf

Lotta Möller, hållbarhetschef på Skogssällskapet. Foto: Ulrika Lagerlöf

Att öka virkesproduktionen är en viktig del i den svenska skogspolitiken framåt. Men vad innebär det rent konkret – och hur påverkar det den enskilde skogsägaren? Vi har ställt frågan till Lotta Möller, hållbarhetschef på Skogssällskapet och ordförande i en av arbetsgrupperna inom samverkansprocess skogsproduktion.

Med det nationella skogsprogrammet har Sverige satt en tydlig kurs för skogspolitiken en lång tid framöver. Utgångspunkten är att skogen ska bidra till fler jobb och en hållbar tillväxt i hela landet, och att den ska bidra till utvecklingen av en växande bioekonomi. En avgörande faktor för att uppnå detta är att öka virkesproduktionen – på ett hållbart sätt.

Mot den bakgrunden initierades projektet samverkansprocess skogsproduktion i syfte att ta fram förslag kring skogsproduktionen framåt. Lotta Möller, hållbarhetschef på Skogssäll­skapet, har suttit som ordförande i arbetsgruppen Infrastruktur.

– Vi har fokuserat på allt som rör infrastrukturen i skogen, både fysiskt i form av vägar och broar, och digitalt i form av sätt att kommunicera mellan de olika delarna av kedjan i skogsbruket, från avverkning till industri. Målet har varit att titta på hur infrastrukturen kan skapa förutsättningar för ökad produktion, säger hon.

Behöver öka kunskapen om skogsproduktion

De andra grupperna har tittat på effektiv skogsskötsel, hur man kan undvika skador i skogen och genomföra produktionshöjande åtgärder. Alla grupper har därefter lämnat sina förslag till en processgrupp som har vägt samman förslagen i den slutliga rapporten ”Skogsskötsel för nya möjligheter”.

– Många förslag handlar om att öka kunskapen om produktionen i skogen. I vår grupp har vi exempelvis tagit fram förslag om att öka kompetensen kring skogsbilvägar, men också att datakommunikationen måste anpassas till det moderna skogsbruket, säger Lotta Möller.

”Jag utgår från att många av förslagen så småningom kommer att implementeras i det fortsatta arbetet på nationell och regional nivå.”

I vilken grad rapporten kommer att leda till faktiska åtgärder beror till stor del på vad den nya regeringen väljer att prioritera.

– Än så länge går det bara att spekulera, men jag utgår från att många av förslagen så småningom kommer att implementeras i det fortsatta arbetet på nationell och regional nivå.

Forskning och rådgivning mot skogsägare

På vilket sätt förslagen i så fall kommer att påverka enskilda skogsägare är ännu för tidigt att säga, men Lotta Möller har förhoppningar om att det kommer att leda till höjda insatser både gällande forskning och rådgivning mot skogsägare.

– Vi måste lära oss så mycket som möjligt om alla aspekter av skogsbruket och hur det ska användas för att bygga ett hållbart biobaserat samhälle, så jag hoppas att man kommer att göra satsningar mot enskilda skogsägare om detta. Jag förväntar mig även att man kommer att gå vidare med förslag kring hur man kan minska skogsskador, betesskador och stormskador och sprida dessa förslag, säger Lotta Möller.

Lotta Möller understryker att hon inte ser hur Sverige som land ska kunna utveckla en hållbar bioekonomi utan att använda skogens resurser på bästa sätt. Samtidigt ser hon flera utmaningar i att genomföra förslagen.

– Vissa menar att man bör driva produktions­frågan ännu hårdare medan andra menar att man inte ska göra det. Som jag ser det är virkesproduktionen ett av flera perspektiv, utmaningen är att ta vara på skogens möjligheter genom att hitta de goda kombina­tionerna mellan skogens många värden.

Text: Malin Letser

Några av förslagen i rapporten

  • För att begränsa de ökande betesskadorna av vilt föreslås bland annat att anpassa klövvilt­populationen till skadeläget i förhållande till uppsatta mål, vilket innebär kraftfull sänkning av antalet klövvilt.
  • För att hantera andra skador än viltskador föreslås bland annat att fokusera på god skogsskötsel i rådgivning som ger förbättrad trädvitalitet och motståndskraft mot skador av olika slag.
  • En gemensam satsning av skogsbruk och myndigheter föreslås för att öka rådgivningen till skogsägare om hur virkes­produktionen i skogen kan ökas.
  • Inom infrastruktur lyfts bland annat vikten av att datakommunikationen dimensioneras efter det moderna skogsbrukets behov och säkras i hela landet. Förbättringar och omklassningar av vägar till BK4 (vägar för trafik upp till 74 ton) föreslås också intensifieras för att öka användningen av tyngre och längre fordon.
  • Inom forskningsområdet föreslås att Skogsstyrelsen tilldelas ett årligt anslag på 50 miljoner som myndigheten kan fördela till forskning om ett hållbart nyttjande av skog.
Lotta Möller

Lotta Möller

Lotta Möller är hållbarhetschef på Skogssällskapet där hon bland annat ansvarar för forskningsfinansiering, skoglig omvärldsanalys och utveckling av hållbarhetsarbetet. Lotta är också vice ordförande i Skogforsk, och sedan december 2018 även ledamot av Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien (KSLA).

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.