Bakgrund till stiftelsens bildande

I samband med att teknologie doktor Sven Wingquist fyllde 70 år den 10 december 1946 skänkte makarna Wingquist sin egendom Remningstorp i Valle härad i Västergötland till en stiftelse som bär deras namn.

Egendomen med fastigheter i Istrums, Ledsjö och Lerdala socknar i dåvarande Skaraborgs län omfattade på den tiden drygt 1 500 hektar mark. Ändamålet med stiftelsen är att utveckla Remningstorp till "ett skogslaboratorium och forskningsinstitut", samtidigt som egendomen ska skötas på ett mönstergillt sätt.

Sven Wingquist grundade år 1907 Svenska Kullagerfabriken, SKF. Samma år uppfann han det sfäriska kullagret. Trots sitt stora engagemang i den industriella utvecklingen under första halvan av 1900-talet, hade han även ett stort intresse för skog. Redan 1912 förvärvades egendomen Remningstorp som då omfattade 184 hektar skogs- och jordbruksmark. Successivt utvidgades egendomen genom tillköp och laga skiften.

Stiftelsen har under sin 75-åriga tillvaro (2021) bidragit med ungefär 50 miljoner kronor till svensk skogsforskning, knuten till Remningstorp. Bara under de senaste nio åren har stiftelsen bidragit med närmare 19 miljoner kronor, varav 60 % gått till fjärranalysforskning. Cirka 500 hektar produktiv skogsmark berörs, mer eller mindre, av forskningsverksamheten.

Den vetenskapliga forskningen på Remningstorp har under årens lopp bedrivits som försöksverksamhet kring skogsgenetik, främmande trädslag, gödsling, skogsskötsel och inte minst flygfotogrammetri och indelning. På senare år har forskning kring fjärranalys och laserscanning som hjälpmedel för skogsindelning, skoglig planering och registrering av stormskador varit omfattande.