Vi har gjort Sveriges skogar och skogsägare rikare sedan 1912. Våra erfarna rådgivare hjälper dig – oavsett om du vill maximera intäkter, jakt eller naturvärden.

Traditionellt skogsbruk blir ekologisk park

Nordens ark

Foto: Nordens Ark/Lotta Sellberg

För Nordens Ark är det ett naturligt steg att skapa en ekopark av hela sitt stora markinnehav. – Dels återskapar vi livsviktiga biotoper för hotade djurarter där de kan trivas och föröka sig. Dels blir vi en modellverksamhet som testar oss fram till de bästa metoderna och delar med oss av vår kunskap, förklarar vd Lena M Lindén.

Snöleopardungarna hör till de verkliga favoriterna på Nordens Ark vid Åby Säteri på bohuslänska Sotenäset. De har funnit en fristad på denna annorlunda anläggning för utrotningshotade djur, tillsammans med ett 80-tal andra hotade arter, som ovanliga fåglar, grodor och gamla nordiska lantraser.

Nordens Ark har redan uppnått fina resultat när det gäller att föda upp och återetablera djurarter och individer i deras naturliga miljö. Nu vill man ställa om ett traditionellt skogsbruk till ekopark och återskapa det gamla kulturlandskapet, bit för bit.

Vårt mål är att återskapa landskapet som det såg ut under tidigt 1800-tal, när Bohuslän hade ekskog ända ut på klipporna

Lena M Lindén

Lena M Lindén, vd, biolog och den som byggt upp Nordens Ark, har uppmärksammats internationellt för sitt arbete med att ge hotade djur som parkens snöleoparder en framtid.

– Under den förra ägarens, Hushållningssällskapet i Göteborg och Bohuslän, tid drev man ett rationellt jord- och skogsbruk med utdikningar och granplantage, helt i 70-talets anda. Därför är det en lång väg kvar till ursprungstillståndet, säger vd Lena M Lindén.

– Vårt mål är att återskapa landskapet som det såg ut under tidigt 1800-tal, när Bohuslän hade ekskog ända ut på klipporna. Titta på de här plantorna, säger vice vd Bo Norming som driver omställningen till ekopark operativt: Här kommer eken explosivt. Du ser i vilken riktning naturen vill om den själv får bestämma – och det är lövet vi vill ha!

Åby Säteri är en mäktig rikemansgård med lång historia, vackert belägen i innersta delen av Åbyfjorden som skär som ett knivblad in i Bohuskusten. När Stiftelsen Nordens Ark för 14 år sedan köpte de 385 hektar stora ägorna övertog man skogsvårdsplanen och Skogsällskapet som förvaltare.

– Vår förvaltare Mats Niklasson anar inte hur hårt vi kommer att knyta honom till oss, både som vetenskaplig projektledare och för att göra projektet självfinansierande.

– Det kan tyckas djärvt att ta bort en inkomstkälla. Skogen har hittills gett oss en avkastning på närmare 400 000 kronor årligen och det får inte påverka ekonomin för vårt arbete med hotade djur, understryker Lena M Lindén.

Förutom offentliga bidrag och egna arbetsinsatser med att till exempel stängsla betesmarker, hoppas man klara ekonomin genom att bjuda in samarbetspartner – ”som förhoppningsvis ska tycka att det är lika spännande som vi” – och studenter som kan hjälpa till med grundläggande inventeringar och studier så att arbetet görs på ett vetenskapligt korrekt sätt och effekterna kan kontrolleras.

Redan finns här värdefulla strandängar, runt 20 hektar nyckelbiotoper och ovanligt många stora och gamla träd som ska friläggas. Där Gudrun fällt en stor areal granskog – vilken i dag mer liknar en åker än ett stormfällt hygge – ska det dämmas och bli våtmark. Övrig skog ska fällas efterhand, men den unga granskogen får stå på tillväxt några år.

Ambitionen är större än i en vanlig ekopark, berättar Mats Niklasson. Till exempel pågår en förstudie som jämför vilket betesdjur som bäst hävdar avverkade skogsmarker och skapar den rikaste floran – moderna får eller traditionella lantraser?

– Viktiga komponenter i en ekologisk restaurering är också att skapa död ved och ihåliga träd. Här vill vi testa lite oortodoxa metoder och få dem att bli ihåliga fortare, så att den hotade vitryggiga hackspetten eller utrotningshotade insekter kanske kan etablera sig här.

Jakten är redan avlyst sedan i somras. Snart ska landskapet göras tillgängligt för friluftsliv med naturstigar så att folk kan gå torrskodda över spänger och titta på naturen utan att frysa om fötterna.

TEXT: Lotta Sellberg

Nordens Ark

Nordens Ark är en ideell stiftelse som arbetar för att rädda och bevara utrotningshotade djur. På anläggningen, som ligger cirka två mil från Smögen, bedrivs avel, uppfödning, forskning samt kunskapsspridning till de cirka 100 000 årliga besökarna för att skapa förståelse för behovet av insatser. Nordens Ark deltar även i 14 olika återinplanteringsprojekt. I dag omsätter verksamheten omkring 40 miljoner och har 52 fast anställda.

Stiftelsen äger sedan 1996 Åby Säteri som är av riksintresse och omfattar 383 ha fördelade på 148 ha skogsmark, 70 ha åkermark, 30 ha betesmark och 135 ha lövskog och impediment.

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.