Vi har gjort Sveriges skogar och skogsägare rikare sedan 1912. Våra erfarna rådgivare hjälper dig – oavsett om du vill maximera intäkter, jakt eller naturvärden.

Bättre betalt med nya regler

Ulrik Abelson, Skogssällskapet.

Ulrik Abelson, Skogssällskapet. Foto: Sverker Johansson

Den nya skogsnormen kan ge 20 procent högre ersättning när staten vill använda din mark för en väg, järnväg eller kraftledning. Ett regeringsförslag som nu är på remiss ger även markägaren mer betalt när marken blir naturreservat.

Den första april började den nya skogsnormen gälla för ersättning vid intrång på din mark.

– De slutsatser vi drar är att man får mer betalt för snittfastigheten. På en snittfastighet i Östergötland ger den nya normen 20 procent mer betalt, säger Ulrik Abelson, fastighetskonsult på Skogssällskapet.

Om lagförslaget tas har markägaren en påtaglig ekonomisk vinning av att något formellt myndighetsbeslut inte vinner laga kraft innan den första januari 2010

– Den nya normen är en uppdatering och en anpassning till dagens skogsbruk. Den gamla var väldigt kritiserad. Den byggde egentligen på de skogliga förutsättningar som gällde på 1940-talet. Den nya skogsnormen ger högre ersättning för skogar med stora virkesförråd med hög bonitet. En ny metodik för att beräkna ersättningen för storm- och torkskador, ger i de flesta fall mer pengar till markägaren.

Ersättningen kompenserar för träd som blåser omkull eller som får torkskador.

Vad anser du att markägarna bör veta om den här ändringen?

– Om det handlar om ett intrång bör de yrka på att den nya skogsnormen används.

– Vi fastighetskonsulter på Skogssällskapet kan hjälpa markägare, så att de får en ersättning som inte för låg.

Markägaren ska även få mer betalt när hans mark blir naturreservat. Det gäller i de fall markägaren blir kvar som ägare. Det ska ske genom att det så kallade toleransavdraget avskaffas. Toleransavdraget innebär att en markägare får ett avdrag, som en självrisk, på ersättningen vid naturvårdsintrång. Toleransavdraget är mellan två och tio procent av värdeminskningen som intrånget medför. Toleransavdraget har inneburit avdrag på i vissa fall flera hundra tusen kronor.

Enligt förslaget ska toleransavdraget försvinna från första januari 2010. Ärenden där en myndighet redan fattat beslut om reservat eller biotopskydd innan det datumet omfattas inte av ändringen.

– I de fall man har en pågående naturreservats- eller biotopskyddsbildning, där man bestämt sig för att behålla marken, ska man inte ha för bråttom. Om lagförslaget tas av riksdagen har markägaren nämligen en påtaglig ekonomisk vinning av att något formellt myndighetsbeslut inte tas eller vinner laga kraft innan den första januari 2010, säger Ulrik Abelson.

Men det finns en brasklapp:

– Mot detta måste man förstås väga risken att skogsfastighetspriserna inom vissa områden sjunker.

TEXT: Carina Gerken Christiansson

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.