HEM (STIFTELSEN)
  STYRELSE
  PM/ANSÖKAN
  BAKGRUND

Postadress:
Wingquists stiftelse
c/o Skogssällskapet
Box 11374
404 28 Göteborg

Telefon:
0771-22 00 44

E-post:
info@wingquist. skogssallskapet.se

Hemsida:
wingquist.skogssallskapet.se

PM/Ansökan

Anvisningar för sökande av forskningsbidrag
Hildur och Sven Wingquists stiftelse för skogsvetenskaplig forskning har till ändamål att främja skogsvetenskaplig forskning i anslutning till Remningstorp. Stiftelsen är ägare till och geografiskt knuten till fastigheten Remningstorp nordost om Skara i Västergötland. Det samlade markinnehavet på Remningstorp uppgår till drygt 1 700 hektar, varav drygt 1 200 hektar är produktiv skogsmark.

Skogarna sköts på sådant sätt att det skapas förutsättningar för skogsvetenskaplig forskning som berör skogens skötsel, växtlighet mm.

Stiftelsens utlysning av forskningsmedel för 2018 kommer att göras tillsammans med Stiftelsen Skogssällskapets och annonseras kring den 12 september. Ansökningar till Wingquists stiftelse ska sedan vara stiftelsen tillhanda senast den 9 november 2018 enligt anvisningar under denna flik.
Nedan presenteras projekt som stiftelsen valt att stödja:

2017
 • Utvärdering av nya möjligheter till förbättrad positionering med satellitbaserade system

 • Multi-sensor-fjärranalys för bättre information vid skoglig planering

 • Variation i vedens densitet i två genetiska granförsök i Remningstorp

 • Studie av biomassaproduktion på hybridasp- och poppelkloner

2016
 • Täckning av grot – för att skydda mot nederbörd och återfuktning från marken

 • Mätning av tillväxtrytm i nästa generations granförädlingsmaterial

 • Gallra med generell hänsyn

 • Vinsten i volymproduktion i två genetiska granförsök i Remningstorp

 • Ny teknik för skogsbruksplanering

2015
 • Komplettering av Anläggning av demonstrationsförsök med träd av olika förädlingsgrad

 • Trädslagsinformation från flygburna och markbaserade sensorer

 • Målanpassade åtgärder – en metodstudie

 • Tidig mätning av somatiska granar och tallsticklingar

 • Väderstation för tidsserieanalys av radarspridning från skog

 • Inventering och planering för utökning av arboretum på Remningstorp

2014
 • Testning av sticklingförökade avkommor till elitträd i två granförädlingspopulationer

 • Utvärdering av mobila sensorer för skogliga tillämpningar

 • Selektion vid somatisk embryogenes

 • Blandskog av högproducerande löv- och barrträd

 • Anläggning av ett trädslagsförsök på Remningstorp

 • Mättorn för tidsserieanalys

2013
 • Anläggning av demonstrationsförsök med träd av olika förädlingsgrad

 • Tysk oxel; Site, climate and establishment requirements for a high value timber species

 • Utveckling av nya metoder för mätning av skog i 4 dimensioner från tidsserier av 3D-data

 • Förnyelse av asparna i klonarkivet på Remningstorp

 • Mätning av 2014 års björkförsök på Remningstorp

 • Anläggning av långsiktigt fältförsök med hyggesfritt skogsbruk på Remningstorp

 • Proveniensförsök med svartgran vid Kullsjö på Remningstorp

2012
 • Plantering av björkförsök i Remningstorp

 • Slutlig revision av Återuppodling av skogsmark på Remningstorp (Stockebacken)

2011
 • Mätning och urval av aspkloner i arkivet i Remningstorp.

 • Anläggning av ett fältförsök med olika föryngringsmetoder i tallskog på Remningstorp.
2010
 • Uppbyggnad av en databas för utvärdering av tredimensionella trädmätningar från flygburna och markbaserade sensorer.

 • Bearbetning, analys samt tryckning av tre kvarvarande verksamheter på Remningstorp.

 • Fortsättning: Test av hybridasp- och poppelkloner för ökad biomassaproduktion.

 • Utvärdering av schaktningsförsök vid Kullsjö, Remningstorp.
2009
 • Kartläggning av stormfälld skog med satellitdata från radarsystemen ALOS PALSAR, Radarsat-2 och TerraSAR-X.

 • Mätning av två försök samt skapande av Tema ”Silva Remningstorp”.

 • Nya tredimensionella fjärranalysmetoder för mätning av skogens struktur - etablering av provytor på Remningstorp.

 • Odling av klonmaterial från hybridpoppel för skörd och plantering i praktiska försök på olika områden i Sverige.

 • Test av hybridasp- och poppelkloner för ökad biomassaproduktion.<< tillbaka
Utlysning